onze werkwijze is gestoeld op een integrale aanpak

Bij het opstellen en implementatie van een integraal brandveiligheidsplan volgen wij de onderstaande vijf fasen.


fase 1: inventarisatie
In deze eerste fase gaan wij met u in gesprek om enerzijds de (wettelijke) plichten/mogelijkheden te onderzoeken en anderzijds uw wensen ten aanzien van brandveiligheid vast te stellen. Dat doen wij vanuit een bouwtechnische, installatietechnische en een organisatorische oogpunt. Door dat al deze disciplines in ons bedrijf ruimschoots vertegenwoordigd zijn bouwen wij zo aan een stevig fundament voor een veilig en economisch verantwoord brandveiligheidsadvies.

In deze fase schetsen wij samen met u adequate oplossingsrichtingen. Een inspectie ter plaatse en/of een quickscan brandveiligheid kunnen onderdeel uitmaken van deze fase.


fase 2: brandveiligheidsconcept
In deze fase stellen wij samen met u, op basis de inventarisatiefase, het brandveiligheidsconcept vast. In het brandveiligheidsconcept wordt op hoofdlijnen vastgelegd welke bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen benodigd zijn inclusief de benodigde voorzieningen voor de hulpdiensten. Het brandveiligheidsconcept stellen wij op vanuit een risicoanalyse. Uiteraard worden de verplichtingen vanuit de regelgeving ook meegenomen.

Vervolgens bespreken wij samen met u en bevoegd gezag (de brandweer) en/of andere belanghebbenden het brandveiligheidsconcept. Afhankelijk van de projectomvang wordt het brandveiligheidsconcept vastgelegd in een korte notitie of bij grotere projecten in een integraal brandveiligheidsplan (IPB).

fase 3: uitwerking
Vervolgens gaan wij aan de slag met de uitwerking van het brandveiligheidsvraagstuk. Vanuit de eerder gemaakt keuze (inventarisatie en brandveiligheidsconcept) wordt gestart met het opstellen van de integrale brandveiligheidsrapportages. Deze uitwerking vindt plaats in onder andere de volgende stukken:

 • uitvoeren van brandveiligheidsberekeningen, zoals brandoverslag-, vuurlast en rookvultijdberekeningen;
 • opstellen van de brandveiligheidsrapportage, NEN 6060-rapportage of NEN 6079-rapportage;
 • opstellen van de uitgangspuntendocumenten (UPD) voor het ontwerp van brandbeveiligingsinstallaties.

fase 4: implementatie
In de implementatiefase wordt de, in de fase hiervoor ontwikkelde brandveiligheidsplannen, daadwerkelijk uitgevoerd. De stukken die voor de implementatie nodig zijn kunnen wij aanleveren, alsmede de begeleiding van de uitvoering zelf. In deze fase kunnen de volgende werkzaamheden door ons worden uitgevoerd.

 • leveren van een werkomschrijving ten behoeve van de aanbesteding;
 • beoordeling van ontwerp van derden;
 • beoordeling van de aanbesteding;
 • projectbegeleiding;
 • bouwtoezicht op brandveiligheidsaspecten;
 • bijwonen en ondersteuning bij de oplevering (kritische blik).

fase 5: beheer en onderhoud
Naast het op orde brengen van de brandveiligheid is het instand houden van de brandveiligheidsvoorzieningen van groot belang. Ook voor deze fase bieden wij ondersteuning. De volgende werkzaamheden kunnen door ons worden uitgevoerd.

 • vraagbaak voor al uw brandveiligheidsvraagstukken;
 • toezichtarrangement voor NEN 6060 en NEN 6079;
 • uitvoeren van inspectiebegeleiding voor de brandbeveiligingsinstallaties.