installatietechnische brandveiligheid

Onze integrale benadering van brandveiligheid bestaat uit een driestappenstrategie, met als tweede stap de installatietechnische brandveiligheid. Op hoofdlijnen wordt installatietechnische brandveiligheid onderverdeeld in de aspecten: het detecteren van een brand en het beperken van de omvang van een brand. De brandveiligheidsinstallaties worden ingezet om om de vluchtveiligheid te verbeteren en schade aan het gebouw door brand te verkleinen.

Hieronder zijn een aantal diensten weergeven die betrekking hebben op installatietechnische brandveiligheid.

uitgangspuntendocument (UPD) sprinklerinstallatie

Een doelmatige sprinklerbeveiliging in een gebouw wordt verkregen door het maken van de juiste keuzes. Deze keuzes worden voorafgaand aan de engineering vastgelegd in een Uitgangspuntendocument (UPD). Een UPD kan in principe worden opgesteld voor elk type brandbeveiligingsinstallatie. Het doel van een UPD is het vastleggen van de doelstellingen, ontwerpkeuzes en functionele eisen. Daarnaast worden eisen opgenomen voor aanleg, gebruik, onderhoud en periodieke inspectie van een sprinklerinstallatie.

Het UPD kan worden gebruikt voor de vergunningsverlening door het bevoegd gezag, voor certificering door een onafhankelijk inspectiebureau, als uitgangspunt voor een risico-inspectie door een verzekeraar of als uitgangspunt voor de engineering door een sprinklerinstallateur.

Wij zijn sprinklerdeskundig en bekend met de gebruikelijke sprinklervoorschriften zoals: NFPA, FM, NEN-EN12845 en VAS. Voor uw nieuwe of bestaande sprinklerinstallaties en uw specifieke bedrijfsvoering kunnen wij een op maat geschreven UPD leveren.

 

programma van eisen (PvE) brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Het startpunt voor een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is veelal een Programma van Eisen (PvE). Een PvE brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie wordt opgesteld overeenkomstig het format uit de NEN-EN 2535. Het doel van een PvE is in principe gelijk aan dat van het UPD namelijk: het vastleggen van de doelstellingen, ontwerpkeuzes en functionele eisen. Daarnaast worden eisen opgenomen voor onderhoud, beheer en periodieke inspectie van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie .

Het PvE kan worden gebruikt als uitgangspunt voor de engineering van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie door het branddetectiebedrijf. Tevens is het PvE van belang bij de vergunningverlening en/of bij diverse inspectie- en certificatie werkzaamheden.

Wij zijn projecteeringsdeskundig op het gebied van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties en bekend met de normen NEN-EN 2535 en NEN-EN 2575. Voor uw nieuwe of bestaande brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie kunnen wij een PvE leveren. Indien gewenst kunnen wij een UPD leveren gelijkwaardig aan een PvE maar dan op maat geschreven voor uw specifieke bedrijfsvoering.

integraalplan brandveiligheid (IPB)

Voor de complexere objecten met specifieke productieprocessen wordt vaak gestart met het opstellen van een Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB). Bij deze objecten gaat het vaak om meerdere typen brandbeveiligingsinstallaties en vaak in meerdere gebouwen. Voor deze objecten geldt dat de uitgangspunten pas kunnen worden vastgelegd nadat een uitvoerige inventarisatie heeft plaatsgevonden. In het IPB worden ook de eisen van de eisende partijen verankerd (dus ook ten aanzien van vergunning- of meldingsplicht). Het IPB blijft gedurende alle fasen (ontwerp, aanleg, beheer en gebruik) het referentiedocument waarop partijen kunnen terugvallen als ze willen weten wat de gemaakte afspraken zijn.

Een onderdeel van het IPB is een risicoanalyse. Vanuit de risicoanalyse volgt de onderbouwing voor de te realiseren afzonderlijke brandbeveiligingsinstallaties, bouwkundige of organisatorische maatregelen. Het IPB kan als leidraad worden gebruikt voor overleg met bevoegd gezag (vergunningverlening) , voor het opstellen van de verschillende UPD’s, en als uitgangspunt voor een risico-inspectie door een verzekeraar.

Met onze integrale benadering van brandveiligheid kunnen wij voor uw nieuwe of bestaande gebouw en uw specifieke bedrijfsvoering een op maat geschreven IPB aanleveren.

uitgangspuntendocument (UPD) industriƫle brandveiligheid

Brandveiligheid in (petrochemische) industrie is een apart specialisme. Hoewel veel brandveiligingsinstallaties niet anders zijn dan in de utiliteit of distributiegebouwen zijn er toch grootte verschillen. Een brand in de industrie kan verstrekkende gevolgen met zich meebrengen, daarnaast geldt dat uitval van systemen door een brand grote financiële gevolgen hebben. In de industrie wordt derhalve eerst een grondige risico analyse uitgevoerd deze wordt opgenomen in een Integraalplan Brandveiligheid (IPB). De specifieke brandrisico’s worden met losse object beveiligingen beschermd, deze beveiligingen worden beschreven in UPD’s.

Veel voorkomende brandbeveiligingsinstallaties in de industrie zijn koelsystemen , schuimblus-systemen, sproeischermen of blusmonitoren. Deze installaties worden ontworpen overeenkomstig de volgende normen: PGS 15, PGS 29, NFPA 11, NFPA 15, NFPA 16 en NFPA 30. Een doelmatige brandbeveiligingsinstallatie wordt verkregen door het maken van juiste keuzes. Deze keuzes worden normaal gesproken voorafgaand aan de engineering vastgelegd in een Uitgangspuntendocument (UPD). Een UPD kan worden opgesteld voor alle hiervoor genoemde brandbeveiligingsinstallaties. Het doel van een UPD is het vastleggen van de doelstellingen, ontwerpkeuzes en functionele eisen. Daarnaast worden eisen opgenomen voor onderhoud, beheer en periodieke inspectie van een brandbeveiligingsinstallatie.

Het UPD kan worden gebruikt voor de vergunningsverlening door het bevoegd gezag, voor certificering door een onafhankelijk inspectiebureau, als uitgangspunt voor een risico-inspectie door een verzekeraar of als uitgangspunt voor engineering door een installateur.

Wij hebben ervaring met het verrichten van werkzaamheden in de petrochemisch industrie. Wij zijn deskundig en bekend met de genoemde voorschriften zoals: PGS en NFPA. Voor uw nieuwe of bestaande brandbeveiligingsinstallaties en uw specifieke risico’s kunnen wij een op maat geschreven UPD leveren. Naast het opstellen van een UPD kunnen wij tevens een eerder genoemd IPB aanleveren.

 

uitgangspuntendocument (UPD) blusgasinstallatie

De meeste blusgasinstallaties worden toegepast in schakel- of computerruimten. In dit soort ruimten is blussing met water niet wenselijk. Schakel- of computerruimten zijn voor de bedrijfcontinuïteit van groot belang. De installatietechnische keuzes maar ook de keuzes met betrekking tot persoonlijke veiligheid moeten, voorafgaand aan de engineering, worden vastgelegd in een uitgangspuntendocument (UPD). Het doel van een UPD is het vastleggen van de doelstellingen, ontwerpkeuzes en functionele eisen. Daarnaast worden eisen opgenomen voor onderhoud en periodieke inspectie van een blusgasinstallatie.

Het UPD kan worden gebruikt voor de vergunningsverlening door het bevoegd gezag, voor certificering door een onafhankelijk inspectiebureau, als uitgangspunt voor een risico-inspectie door een verzekeraar of als uitgangspunt voor engineering door een blusgasinstallateur.

Wij zijn blusgasdeskundig en bekend met de gebruikelijke blusgasvoorschriften zoals: NEN-EN 15004, ISO 14520, NFPA of FM. Voor uw nieuwe of bestaande blusgasinstallaties en uw specifieke bedrijfsvoering kunnen wij een op maat geschreven UPD aanleveren.

uitgangspuntendocument (UPD) rook- en warmte afvoerinstallatie

Een rook- en warmte afvoerinstallatie (ook wel RWA-installatie genoemd) zorgt voor een tijdige en doeltreffende rook- en warmteafvoer bij brand zodat veilig vluchten wordt geborgd. Daarnaast zorgt een RWA-installatie ervoor dat rook wordt afgevoerd zodat de brandweer de brandhaard beter kan lokaliseren en eventuele blusactiviteiten sneller kan starten. Een juist gedimensioneerde RWA-installatie spaart naast levens ook gebouwconstructies en aanwezige goederen.

De installatietechnische keuzes voor het juist ontwerpen van een RWA-installatie worden, vastgelegd in een uitgangspuntendocument (UPD). Het doel van een UPD is het vastleggen van de doelstellingen, ontwerpkeuzes en functionele eisen. Daarnaast worden eisen opgenomen voor onderhoud en inspectie van een RWA-installatie.

Het UPD kan worden gebruikt voor de vergunningsverlening door het bevoegd gezag, voor certificering door een onafhankelijk inspectiebureau, als uitgangspunt voor een risico-inspectie door een verzekeraar of als uitgangspunt voor engineering door een installateur.

Voor uw nieuwe of bestaande RWA-installaties kunnen wij een op maat geschreven UPD aanleveren.

Zuurstofreductiesysteem

In tegenstelling tot alle ander brandbeveiligingssystemen zorgt een zuurstofreductie systeem dat wordt voorkomen dat een brand ontstaat. Dit wordt gerealiseerd door het zuurstofniveau in de betreffende ruimte continu laag te houden. In specifieke situaties waarbij de ruimte luchtdicht is en veelal afgesloten blijft kan een zuurstofreductie systeem een oplossing bieden.

De installatietechnische keuzes maar ook de keuzes met betrekking tot persoonlijke veiligheid moeten, worden vastgelegd in een uitgangspuntendocument (UPD). Het doel van een UPD is het vastleggen van de doelstellingen, ontwerpkeuzes en functionele eisen. Daarnaast worden eisen opgenomen voor certificering, onderhoud en periodieke inspectie van het zuurstofreductiesysteem.

Het UPD kan worden gebruikt voor de vergunningsverlening door het bevoegd gezag, voor certificering door een onafhankelijk inspectiebureau, als uitgangspunt voor een risico-inspectie door een verzekeraar of als uitgangspunt voor engineering door de installateur.   

Voor de toepassing van een zuurstofreductie systeem in uw specifieke bedrijfsvoering kunnen wij een op maat geschreven UPD aanleveren.