bouwkundige brandveiligheid

Onze integrale benadering van brandveiligheid bestaat uit een driestappenstrategie, met als eerste stap de bouwkundige brandveiligheid. Op hoofdlijnen wordt bouwkundige brandveiligheid onderverdeeld in de aspecten: vluchtveiligheid en beperking van uitbreiding van brand. Kunnen de aanwezige personen het gebouw veilig verlaten en is het gebouw brandveilig ontworpen zodat een snelle uitbreiding van brand wordt beperkt? De basis van de bouwkundige brandveiligheid is in grote mate verankerd in de regels het Bouwbesluit. Wij vinden dat de architect niet gestuurd moet worden door deze regels. Wij denken mee in de ontwerpvrijheid van de architect.

Hieronder zijn een aantal diensten weergeven die relatie hebben met bouwkundige brandveiligheid.

brandoverslag berekeningen

Een van de twee hoofddoelstellingen van het Bouwbesluit is beperking van uitbreiding van brand. Om te onderzoeken of een snelle uitbreidingen van brand mogelijke is moet dit worden aangetoond door middel van stralingsberekeningen. Wij maken stralingsberekeningen conform NEN 6068, NEN 6060 en NEN 6079. Daarnaast kunt u ook voor meer complexere berekeningen bij ons terecht, zoals brandoverslagsituaties bij schuine daken.

risicobenadering kwalitatief en kwantitatief

Bij een risicobenadering voor brandveiligheid bepalen brandscenario’s  de maat. Het gaat erom de risico’s in onderlinge samenhang te beschouwen en te beoordelen. De kerngedachte bij de benadering is dat de risico’s van het gebouw (of een onderdeel daarvan) behoren te worden afgezet tegen de risico’s die mensen lopen om door de effecten van een brand slachtoffer te worden. De benadering is eveneens toepasbaar voor de risico’s tegen schade. Bij de risicobenadering sluiten wij zoveel mogelijk aan op NEN 6079.

Graag verkennen we samen met de u mogelijkheden voor het uitvoeren van een risicoanalyse voor uw specifieke situatie.

vultijdberekeningen rooklaag

Tijdens een brand dient een aanwezige persoon voldoende tijd te hebben om te kunnen ontvluchten. Om vast te kunnen stellen of men over voldoende tijd beschikt is het van belang om een bedreigtijd (ASET) en de benodigde vluchttijd (RSET) te onderzoeken. De ASET “Available Safe Egress Time” dient in het geval van een tijdige ontvluchting gelijk of langer te zijn als de RSET “Reqiured Safe Egress Time”.

Aan de hand van rookvultijdberekeningen kunnen wij de aanwezige ASET bepalen. Dat doen wij aan de hand van de volgende berekenmodellen:

  • vultijdenmodel
  • ozone
  • CFAST
  • branz

Graag verkennen we samen met de u mogelijkheden voor uw specifieke project.

vluchttijdberekeningen

Tijdens een brand dient een aanwezige persoon voldoende tijd te hebben om te kunnen ontvluchten. Om vast te kunnen stellen of men over voldoende tijd beschikt is het van belang om een bedreigtijd (ASET) en de benodigde vluchttijd (RSET) te onderzoeken. De ASET “Available Safe Egress Time” dient in het geval van een tijdige ontvluchting gelijk of langer te zijn als de RSET “Reqiured Safe Egress Time”. Aan de hand van berekeningen kunnen wij de aanwezige RSET bepalen.

Graag verkennen we samen met de u mogelijkheden voor uw specifieke project.