bouwkundige brandveiligheid

Onze integrale benadering van brandveiligheid bestaat uit een driestappenstrategie, met als eerste stap de bouwkundige brandveiligheid. Op hoofdlijnen wordt bouwkundige brandveiligheid onderverdeeld in de aspecten: vluchtveiligheid en beperking van uitbreiding van brand. Kunnen de aanwezige personen het gebouw veilig verlaten en is het gebouw brandveilig ontworpen zodat een snelle uitbreiding van brand wordt beperkt? De basis van de bouwkundige brandveiligheid is in grote mate verankerd in de regels het Bouwbesluit. Wij vinden dat de architect niet gestuurd moet worden door deze regels. Wij denken mee in de ontwerpvrijheid van de architect.

Hieronder zijn een aantal diensten weergeven die relatie hebben met bouwkundige brandveiligheid.

NEN 6060: brandveiligheid van grote brandcompartimenten

NEN 6060 ‘brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ kan, volgens het gelijkwaardigheidsartikel 1.3 van het Bouwbesluit, worden ingezet als een brandcompartiment groter is dan de prestatie-eis van het Bouwbesluit 2012. NEN 6060 is de vervanger van BvB 2007 (beheersbaarheid van brand 2007).

Een brandcompartiment is een vooraf bepaald, maximaal uitbreidingsgebied van brand. Het doel van een brandcompartiment is dat uitbreiding van brand buiten het vooraf bepaalde gebied wordt voorkomen en ook dat rook-, warmte- en blus(water)schade erbuiten zo veel mogelijk wordt voorkomen. In een dergelijk geval mag het compartiment eventueel verloren gaan, zolang schade en gevaar voor buurcompartimenten beperkt blijven. Een brandcompartiment is in die zin bedoeld als een zelfstandige ‘stoplijn’ voor brand. Het moet die functie behouden gedurende de verwachte duur van de brand in het compartiment.

Het basisprincipe van beperking van uitbreiding van brand in deze norm is tweeledig:

1. Er wordt een controleerbare beperking gesteld aan de totale hoeveelheid brandbaar materiaal in en aan het betrokken brandcompartiment. Dit betekent een gebruiksafspraak (gebruiksbeperking), waarin de hoeveelheid brandbaar materiaal in de constructie en de inventaris wordt beperkt. De gebruiksbeperking hangt af van het te kiezen maatregelpakket.
2. Er worden eisen gesteld in de vorm van een minimale WBDBO, die varieert over de omhulling van het brandcompartiment. De eisen hangen van verschillende factoren af; primair van de verwachte brandduur van een brand in het compartiment. De WBDBO-eis kan oplopen tot maximaal 240 min en kan dus uitgaan boven die in het Bouwbesluit 2012. Aandachtspunt: Het grote compartiment moet waar nodig beter dan het standaardniveau van het Bouwbesluit 2012 worden beschermd tegen een brandaanval vanuit naburige compartimenten.

In de plaats van de beperking van brandcompartimenten tot vaste aantallen vierkante meters gebruiksoppervlakte volgens de prestatie-voorschriften van het Bouwbesluit 2012, komen er beperkingen aan de hoeveelheid brandbaar materiaal. Dit betekent dat in een bedrijf waar weinig brandbaar materiaal is opgeslagen in beginsel grotere brandcompartimenten mogelijk zijn dan in bedrijven met veel brandbaar materiaal.

Graag verkennen we samen met de u mogelijkheden van het toepassen NEN 6060 voor uw bedrijf.

NEN 6079: brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering

NEN 6079+C1:2016 ‘brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering’ kan tevens worden ingezet als een brandcompartiment groter is dan de prestatie-eis van het Bouwbesluit 2012. NEN 6079 geeft een methode voor brandbeheersing en de beperking van uitbreiding van brand op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering.

Wanneer een aanvrager gebruik maakt van NEN 6079 legt hij zichzelf een blijvende verplichting en verantwoordelijkheid op om ervoor te zorgen dat het gebouw past bij het beoogde maximale gebruik en dat de gestelde beperkingen niet worden overschreden. Alle voorzieningen moeten blijvend in stand worden gehouden. NEN 6079 kan worden gebruikt voor industriefuncties, sportfuncties en kantoorfuncties in nieuwbouw en bestaande bouw.

NEN 6079 is gebaseerd op het volgende beginsel: “Is de overschrijdingskans door brand kleiner dan de aanvaardbare overschrijdingskans?” Zo ja, dan is de situatie acceptabel. Zo nee, dan zijn er maatregelen nodig.

Graag verkennen we samen met de u mogelijkheden van het toepassen van NEN 6079+C1 voor uw bedrijf.

brandoverslag berekeningen

Een van de twee hoofddoelstellingen van het Bouwbesluit is beperking van uitbreiding van brand. Om te onderzoeken of een snelle uitbreidingen van brand mogelijke is moet dit worden aangetoond door middel van stralingsberekeningen. Wij maken stralingsberekeningen conform NEN 6068, NEN 6060 en NEN 6079. Daarnaast kunt u ook voor meer complexere berekeningen bij ons terecht, zoals brandoverslagsituaties bij schuine daken.

risicobenadering kwalitatief en kwantitatief

Bij een risicobenadering voor brandveiligheid bepalen brandscenario’s  de maat. Het gaat erom de risico’s in onderlinge samenhang te beschouwen en te beoordelen. De kerngedachte bij de benadering is dat de risico’s van het gebouw (of een onderdeel daarvan) behoren te worden afgezet tegen de risico’s die mensen lopen om door de effecten van een brand slachtoffer te worden. De benadering is eveneens toepasbaar voor de risico’s tegen schade. Bij de risicobenadering sluiten wij zoveel mogelijk aan op NEN 6079.

Graag verkennen we samen met de u mogelijkheden voor het uitvoeren van een risicoanalyse voor uw specifieke situatie.

vultijdberekeningen rooklaag

Tijdens een brand dient een aanwezige persoon voldoende tijd te hebben om te kunnen ontvluchten. Om vast te kunnen stellen of men over voldoende tijd beschikt is het van belang om een bedreigtijd (ASET) en de benodigde vluchttijd (RSET) te onderzoeken. De ASET “Available Safe Egress Time” dient in het geval van een tijdige ontvluchting gelijk of langer te zijn als de RSET “Reqiured Safe Egress Time”.

Aan de hand van rookvultijdberekeningen kunnen wij de aanwezige ASET bepalen. Dat doen wij aan de hand van de volgende berekenmodellen:

  • vultijdenmodel
  • ozone
  • CFAST
  • branz

Graag verkennen we samen met de u mogelijkheden voor uw specifieke project.

vluchttijdberekeningen

Tijdens een brand dient een aanwezige persoon voldoende tijd te hebben om te kunnen ontvluchten. Om vast te kunnen stellen of men over voldoende tijd beschikt is het van belang om een bedreigtijd (ASET) en de benodigde vluchttijd (RSET) te onderzoeken. De ASET “Available Safe Egress Time” dient in het geval van een tijdige ontvluchting gelijk of langer te zijn als de RSET “Reqiured Safe Egress Time”. Aan de hand van berekeningen kunnen wij de aanwezige RSET bepalen.

Graag verkennen we samen met de u mogelijkheden voor uw specifieke project.